Wedstrijdreglement

Artikel 1 : de Organisator

De vennootschap Mondelez Belgium Services bv, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België, en met ondernemingsnummer BE 0821.675.122 organiseert een wedstrijd “Met Cote D’Or naar de rode Duivels met heel je team” (hieronder de “wedstrijd” genoemd).

Artikel 2 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 01/09/2023 (00u01) tot maximaal 20/12/2023 (23u59). Of stopt eerder wanneer er 10x20 match tickets zijn weggegeven.

Artikel 3 : Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig persoon (op de datum van de actie) die in België woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en / of het management van de actie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en / of de prijs niet toe te kennen en / of om de gehele of gedeeltelijke wedstrijd te annuleren, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en / of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of ter kwader trouw te handelen.

In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de wedstrijd automatisch wordt gespeeld en / of de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en / of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.

In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement.
Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

Artikel 4 : Prijzen

4.1 : Omschrijving van de prijzen

Te winnen gedurende de volledige duur van de wedstrijd: 10 teamprijzen – het betreft hier in totaal 200 tickets (10x20 tickets) voor een thuiswedstrijd van de Rode Duivels a € 29 incl. BTW per ticket.

4.2 : Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 5 : Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 : Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen :

- Deelnemer doet een bestelling van minimum 192 exemplaren van de unieke Cote D’Or associations draagtas.
- Deelnemer beantwoordt de kennisvraag op het bestelformulier.
- Deelnemer beantwoordt de shiftingsvraag op het bestelformulier.

5.2: Bepaling van de winnaars:

Vanaf de start van de actie zullen elke week (afhankelijk van het aantal inzendingen) steeds 2 winnaars bepaald worden. De winnaars zijn diegenen die correct geantwoord hebben op de kennisvraag en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Omwille van confidentialiteitsredenen zal er geen lijst met winnaars bekendgemaakt worden.

De winnende teams zullen hun tickets zo snel mogelijk opgestuurd gaan krijgen, afhankelijk van wanneer de tickets door de RBFA worden vrijgegeven. Binnen twee weken na deelname zullen de winnende teams vernemen of ze hebben gewonnen.

De winnaars zullen worden geïnformeerd via e-mail. De winnaars zullen binnen 2 weken moeten reageren op de mail om de prijs te bevestigen. Indien de winnaars niet binnen 2 weken hebben gereageerd, zal de prijs gaan naar de volgende winnaar op de wachtlijst. De prijzen kunnen in ontvangst worden genomen zoals via e-mail aangegeven door de Organisator.

Artikel 6 : Reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Er zal niet geantwoord worden op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de actie.
Het reglement is beschikbaar op de website van CDO associations tijdens de duur van de wedstrijd.
Dit reglement kan ook worden verkregen t/m 20/12/2023 op eenvoudig schriftelijk verzoek aan: Mondelez Belgium BV– Consumentendienst, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald.
Voor alle elementen van de wedstrijd die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de actie is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om toegang te hebben tot het internet of de postdiensten, die door de deelnemer zelf worden gedragen en de aanschaf van de minimaal 192 Cote D’Or associations zakjes.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de Organisator is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd. Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers

8.2

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

8.3

Door de vereiste toestemming te geven met het selectievakje en door deel te nemen aan deze wedstrijd, geven alle deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

8.4

Indien een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan zal deze worden gescheiden en verwijderd uit deze actievoorwaarden. De overige clausules worden behouden en blijven volledig van kracht.

8.5

Deze actievoorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met enige andere communicatie, inclusief reclame of promotiemateriaal. Alle deelnames en instructies worden geacht deel uit te maken van de actievoorwaarden en door deel te nemen, wordt verwacht dat alle deelnemers deze actievoorwaarden hebben aanvaard en eraan gebonden zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.

8.6

De activatie kan mogelijks worden beïnvloed door verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan. De Organisator behoudt zich daarom het recht voor om

de activering gedeeltelijk of volledig uit te stellen / te annuleren

vervanging of annulering van een bepaalde prijs indien de Organisatie dit nodig acht vanwege beperkingen opgelegd door lokale autoriteiten of een vereiste met betrekking tot COVID-19.

Winnaars moeten mogelijk een COVID-19-test afleggen, indien nodig. Winnaars moeten voldoen aan alle maatregelen met betrekking tot COVID-19.

Artikel 9: Contact name

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer als onderdeel van de Actie toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal als ongeldig worden beschouwd.

Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de actie mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en / of gebruiker. De Organisator kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en / of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en / of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 13: Machtiging om de namen, adressen en ingezonden herinneringen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam, het adres en de ingezonden foto en/of tekst van de winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en / of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders zijn de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we over je verzamelen om je in staat te stellen deel te nemen aan de Wedstrijd en om contact met je op te nemen als je een prijs hebt gewonnen. De gegevens die wij over jou verzamelen worden alleen verzameld om de winnaar(s) te identificeren. Deze gegevens worden alleen bewaard voor de duur van de Prijsvraag (de looptijd van de Prijsvraag zoals gedefinieerd in artikel 2, evenals de periode waarin de winnaar(s) worden geselecteerd en de prijzen worden uitgereikt). Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.